Regulamin

1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem marki Papaj Box oraz serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://papajbox.pl/ (zwany dalej „Sprzedawca” lub ”Sprzedawca” ) jest firma Papaj Fit Maria Pachur z siedzibą w Chwaszczynie przy ul. Węglowe 2 , wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod NIP 586-10-89-317, REGON 365898828, e-mail kontakt@papajbox.pl, tel. 513 167 363
Regulamin cateringu określa rodzaj i zakres świadczenia usług przez firmę Papaj Fit drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

2
DEFINICJE

 1. Sprzedawca– Papaj Fit Maria Pachur z siedzibą w Chwaszczynie przy ul. Węglowe 2 , wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod NIP 586-10-89-317, REGON 365898828. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. Produkt, Dieta– Zestaw 5 posiłków o łącznej kaloryczności od 1000 do 2500 kcal  dostarczany klientowi codziennie, z wyjątkiem weekendów – posiłki na sobotę są dostarczane w piątki razem z zestawem piątkowym. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, umieszczonym wraz z innymi wchodzącymi w skład zestawu posiłków, w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Papaj Box.
 4. Serwis Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://papajbox.pl/
 5. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach serwisu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9. Podmiot Zewnętrzny– firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
 10. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 12. Strefa dowozu– obszar dostaw Usługi na ternie Trójmiasta i okolic (Wejherowo, Reda, Rumia, Koleczkowo, Szemud Kielno, Banino, Przodkowo, Żukowo). Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 13. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:
Imię i nazwisko    – weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres dostawy     – dostawa produktu
Adres e-mail         – korespondencja z klientem dotycząca rozliczenia zamówień lub ewentualnych zmian w zamówieniu
Numer telefonu    – kontakt w sprawie dostaw i płatności. Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu.
 1. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu.
 2. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

4
ZAMÓWIENIE PRODUKTU

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce…………………
 2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień drogą elektroniczną pod adresem http://papajbox.pl
 3. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru rodzaju diety, pakietu diety określającego długość jej trwania, kaloryczność posiłków wchodzących w skład diety oraz dni, które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz paragrafie III niniejszego regulaminu
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 6. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

5
WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY PRODUKTU

 1. Zamówienia są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w poniższej tabeli

[table “1” not found /]

 1. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
 2. Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta kontakt@papajbox.pl Potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt)
 3. Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych
 4. Godziny w Tabeli 1 są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
 5. Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana Produktu lub adresu dostawy.
 6. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
 8. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
 9. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
 10. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
 11. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.
 13. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 15. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 16. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 17. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 11 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 18. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 19. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
 20. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.
 21. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w Tabeli 1.
 22. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1.

6
METODY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
 2. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Idea Bank o numerze:
  35 1950 0001 2006 0006 2738 0001
 3. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.
 4. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
a.Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
b.Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji
 1. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

9
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu

12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.